Date: 05/09/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 05/02/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 04/25/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 04/18/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 04/11/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 04/04/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 03/28/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 03/21/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 03/14/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 03/07/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 03/07/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 02/21/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 02/14/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 02/07/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 01/31/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 01/24/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 01/10/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 01/10/2019   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 11/29/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 11/22/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 11/15/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 11/08/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 11/01/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 10/25/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 10/18/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 10/11/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Megillah
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 10/04/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 09/27/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 09/20/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 09/13/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 09/06/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/30/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/23/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/16/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/09/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/02/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 07/19/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 07/12/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 07/05/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 06/28/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 06/21/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 06/14/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 06/07/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 05/31/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 05/24/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 05/17/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 05/10/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 05/03/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 04/26/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 04/12/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 03/29/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 03/22/2018   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Taanit
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 12/13/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 10/19/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 10/11/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 10/04/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 09/28/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 09/24/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 09/13/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 09/07/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/31/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/24/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/17/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/10/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 08/03/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 07/27/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah
Date: 07/20/2017   Category: Daf Hashavua   Series: Masechet Rosh Hashana
Speaker: Rabbi Shalom Baum   Venue: Congregation Keter Torah